693
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


366
... قرچک به وزارت کشور ارایه ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور ...


722
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


656
گزارش حادثه قرچک به ... گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ارایه ... مقتضی به وزیر کشور ارایه شد. ...


414
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


912
... خصوص حادثه قرچک ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن ... مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد. ...


922
... حادثه قرچک به وزارت کشور ... قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی ...


757
... حادثه قرچک به ... گزارش ارایه شد که برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور ارایه ...


201
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


426
حادثه قرچک ... گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ارایه ... مامور بررسی ابعاد مختلف این حادثه شد ...


743
... حادثه قرچک به وزارت کشور ... قرچک بدست امد و گزارش ان برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی ...


81
... حادثه قرچک به ... گزارش ارایه شد که برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور ارایه ...


640
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


784
حادثه قرچک ... گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ارایه ... مامور بررسی ابعاد مختلف این حادثه شد ...


516
جوانی ۱۶ساله در شمال سیستان و بلوچستان غرق شد; فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی به ...


516
... نقوی حسینی در رابطه با حادثه قرچک ... به گزارش ... گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ارایه شد;


689
به گزارش وبسایت ... گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ... دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


261
هشت روز پس از «حادثه قرچک»، گزارش آن تهیه شده و از استانداری به وزارت کشور ... حادثه قرچک ...


482
سخنگوی وزارت کشور ... ارایه گزارش ملی حادثه ... کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به وزارت ...


240
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور از آمرین حادثه ... آمرین به ... وزارت کشور از ...