202
... خواهد هیچ سرباز آمریکایی به سوریه ... سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود ...


309
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ... ای در خاک آمریکا انجام شود.


67
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک آمریکا انجام شود. ... حتی اگر حمله ...


147
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود.


287
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود;


346
یک سرباز وظیفه - 52. یک سرباز وظیفه - 52. دبلیو ...


576
یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. دبلیو ...


993
یک سرباز در تصادف پی کی با گشت پلیس ...


203
... آمریکایی بار دیگر تاکید کرد که پاکستان به ... کرد و به کمک عربستان وی را در ...


602
... طالبان 30 درصد خاک ..... انجام مطالعات ... سرباز آمریکایی ... اگر ... اگر به ما حمله شود، جنگ در ...


985
... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ... ای در خاک ما انجام شود .


620
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود


88
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود.


236
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود;


780
یک سرباز وظیفه - 52. یک سرباز وظیفه - 52. دبلیو ...


706
یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. دبلیو ...


766
یک سرباز در تصادف پی کی با گشت پلیس ...


11
... آمریکایی بار دیگر تاکید کرد که پاکستان به ... کرد و به کمک عربستان وی را در ...


988
... طالبان 30 درصد خاک ..... انجام مطالعات ... سرباز آمریکایی ... اگر ... اگر به ما حمله شود، جنگ در ...


645
... آمریکا به سوریه حتی ... میل ما پیش نمی رود، جایی ... می سازد، اگر ما در تجزیه و ...