369
... خواهد هیچ سرباز آمریکایی به سوریه ... سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود ...


849
... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ... ای در خاک ما انجام شود .


919
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک آمریکا انجام شود. ... حتی اگر حمله ...


993
شما همچنان حامی مداخله ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ هستید. ... پای داعش به لیبی باز شده است.


787
... حمله مرد آمریکایی به ... پیشروی ارتش سوریه در ... ارسال پیام تهدید آمیز به مسجدی در ...


745
حوزه/ چشم انداز برترین اخبار ایران و جهان در ۲۴ ساعت گذشته، با گزینش اهمّ رویدادهای سیاسی ...


222
آمریکا: روسیه برنامه پرواز جنگنده سرنگون شده خود را به ما نداده بود


409
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


804
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


485
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


669
آمریکا: روسیه برنامه پرواز جنگنده سرنگون شده خود را به ما نداده بود


370
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


876
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


72
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


314
... ای در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


14
اهداف امریکایی ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


50
Website Review of sarfun.ir: ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


807
... طالبان 30 درصد خاک ..... انجام مطالعات ... سرباز آمریکایی ... اگر ... اگر به ما حمله شود، جنگ در ...


758
... از طریق چین انجام می‌شود. ... حمله‌ای را حتی برای یک ... به مرحله دوم نمی‌رود ...


898
... آمریکا به سوریه حتی ... میل ما پیش نمی رود، جایی ... می سازد، اگر ما در تجزیه و ...