798
اين يه جمله متداول نيست كه به يه نفر بگي: "امروز قبل از اينكه آشپزي رو شروع كني يه مقدار هم ...