719
محمد اشرفی فعال کارگری و عضو کميته پيگيری دستگير و به مکان نامعلومی انتقال داده شد