580
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


757
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


685
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


410
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


134
این سخنان رییس کمیسیون انتخابات به ... کمیسیون مستقل انتخابات ... انتخابات در افغانستان به ...


686
... افغانستان که به حیث رییس ... سوء قصد هفته پيش به جان بی ... به صورت مستقل ...


922
... کمیسیون انتخابات را ... مستقل انتخابات ... افغانستان به چشم ...


367
تحلیلی برقانون جدید انتخابات. کمیسیون مستقل ... دوم؛ دادن صلاحیت به رییس ... به افغانستان ...


287
... خواهدکرد، انتخابات افغانستان را به شکل ... رییس کمیسیون مستقل ... را به قصد ...


381
... نگاه فردا، ضمن اینکه از نظرات، پیشنهادها و نقدهای علمی مخاطبان، به ... افغانستان ...


202
... افغانستان که به حیث رییس ... سوء قصد هفته پيش به جان بی ... به صورت مستقل ...


590
... کمیسیون انتخابات را ... مستقل انتخابات ... افغانستان به چشم ...


271
تحلیلی برقانون جدید انتخابات. کمیسیون مستقل ... دوم؛ دادن صلاحیت به رییس ... به افغانستان ...


810
... خواهدکرد، انتخابات افغانستان را به شکل ... رییس کمیسیون مستقل ... را به قصد ...


244
یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ... سفر «جان کری» به بیروت ... را متهم به سوء ...


407
... کمیسیون انتخابات به دست ... رییس کمیسیون مستقل ... اداری ناکام می ماند ...


936
... سوء قصد به جان ... رییس کمیسیون مستقل ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ...


841
... وزیر از سوء قصد جان سالم به ... کمیسیون مستقل انتخابات، از ... نور ناکام ماند ...


555
... " کمیسیون مستقل حقوق ... رییس جمهور افغانستان که با ... رابطه به سوء قصد به جان آقای ...


129
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...