370
به سخن كه مي ايستي پنجره اي از اميد به رويم مي گشايي و آن دم كه در ... استاد مطهری ، در آستانه ...