178
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


962
محمدرضا دلپاک به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


202
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


48
بهمن حیدری، رییس هیئت مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد.


398
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


284
سیف الله صمدیان در یکصد و نود و یکمین جلسه هیات مدیره انجمن عکاسان ایران به عنوان رییس هیات ...


295
اخبار ایران و ... رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد .


680
بهمن حیدری رییس هیئت مدیره انجمن ... نایب رییس انجمن انتخاب ... سینمای ایران معرفی شد ;


46
ابراز همدردی پیشکسوت سینمای ایران با ... سینما حقیقت انتخاب شد ... رییس هیات مدیره خانه ...


760
... به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... بازرس انتخاب شد ... تاسیس انجمن صدای سینمای ایران


145
... به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... بازرس انتخاب شد ... تاسیس انجمن صدای سینمای ایران


798
بهمن حیدری رییس هیات مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد. ... تدارکات سینمای ایران ...


383
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


213
رییس انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما انتخاب شد


380
رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد . محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


821
... ایران انتخاب شد. انجمن ... سینمای جوانان ایران شد ... رئیس هیأت مدیره و ...


739
... برگزار و حافظ احمدی به عنوان رییس هیات مدیره این انجمن انتخاب شد. ... تحلیلی سینمای ایران.


953
انتخاب عضو هیات علمی واحد اصفهان به عضویت هیات مدیره انجمن ... به سینمای ایران باز شد - ...


310
محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد.


292
شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران ... سینمای ایران استعفای ... هیات معرفی فیلم ...