474
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


25
روایت کلوپ از ملاقاتش با راجرز . ... اگر می خواستم از راجرز درباره باشگاه لیورپول سوال ...


492
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


309
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


49
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ماه اکتبر جانشین برندن راجرز در لیورپول شد به رسانه ...


90
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


120
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ماه اکتبر جانشین برندن راجرز در لیورپول شد به رسانه ...


67
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


762
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


590
روایت کلوپ از ملاقاتش با راجرز . ... "واقعا صحبت خوبی با هم داشتیم. راجرز انسان خوبی است.


850
فرق کلوپ با خوزه وامثال ... اون سال ک با راجرز دوم شدین و ما ... و کلوپ...از همه ...


854
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


701
روایت وزیر ورزش از آخرین ملاقاتش با ... روایت وزیر ورزش از آخرین ملاقاتش با آیت ...


206
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


55
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


739
برندن راجرز، سرمربی لیورپول به حمایت از نحوه برخورد یورگن کلوپ با ... راجرز از کلوپ ...


522
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


148
حمایت راجرز از کلوپ در ... سابق لیورپول به تمجید از نحوه برخورد کلوپ با استوریج و ...


889
روایت وزیر کشور از ملاقاتش با ...


631
روز های نخست راجرز و کلوپ با بی ... نشانه هایی مثبت از بازگشت. راجرز و کلوپ هر دو ...