930
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... عکس/ رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه


610
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و بر ... اب برای کارهای ...


270
... رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... شده برای ورودی به مخزن سد ...


768
رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ... دریاچه ارومیه; رهاسازی آب ... عکس ...


291
عکس » عکس (تصاویر ... برای احیای دریاچه ارومیه ... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی 70 ...


376
رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه ; رهاسازی آب سد بوکان برای احیای ... عکس: سید ...


576
... احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از ...


336
آغاز سانسور عکس ... احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ...


498
... همچنین رهاسازی آب از سد ... رهاسازی از سد بوکان 70 ... احیای دریاچه ارومیه برای ...


594
... آب برای احیای دریاچه ارومیه آغاز شده و برنامه‌ریزی شده با ادامه رهاسازی آب از این سه سد ...


96
... همچنین رهاسازی آب از سد ... رهاسازی از سد بوکان 70 ... احیای دریاچه ارومیه برای ...


423
... آب برای احیای دریاچه ارومیه آغاز شده و برنامه‌ریزی شده با ادامه رهاسازی آب از این سه سد ...


352
... برای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد ... احیای دریاچه ارومیه از ...


52
ستاد احیای دریاچه ارومیه. ... رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه ... عکس/ دریاچه ارومیه ...


311
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... احیای دریاچه ارومیه+عکس: ... ها برای سال 95 ...


295
آب سد بوکان به سمت دریاچه ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... رهاسازی آب از سد بوکان با ...


310
... احیای دریاچه ارومیه ... آب شور دنیا است. عکس: ... رهاسازی آب از سد بوکان با ...


458
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ورودی 70 ... عکس ...


226
رهاسازی آب سد بوکان ... در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... عکس / بازیگر ...


419
اتفاقی تازه برای دریاچه ارومیه + عکس. ... آب از سد بوکان رهاسازی ... احیای دریاچه ارومیه ...