833
... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ ... آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت.


955
... اختصاص یافت ... اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی ... از سال 95 بدهی ...


874
... ردیف بودجه ویژه برای ... و عدالت آموزشی را دیروز در ... اختصاص ردیف بودجه ویژه ...


267
... یک ردیف بودجه ویژه برای توسعه سیستان و بلوچستان اختصاص یافت ... استاندار برای پنج سال ...


645
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ... ویژه به سیستان و ... برای پیشرفت، رعایت ...


856
... بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در ... در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت ...


816
برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... از سال 1392 تاکنون ...


814
... در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی ... امر اختصاص دادیم که سال ...


87
... بودجه برای عدالت آموزشی در سیستان و بلوچستان، امروز با موافقت رئیس جمهور یک ردیف بودجه ...


848
... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص ... در توسعه و بسط عدالت آموزشی ...


664
... به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای ... گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ... در بودجه سال 95 ردیف ...


34
... ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت. دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی ...


804
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ...


227
... عدالت آموزشی که در ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ... سال 95 نیز ردیف هایی برای ...


509
... یک ردیف عدالت آموزشی در بودجه پیش‌بینی شد و فردا بودجه سال 95 در ... ویژه برای ...


944
... مشخص در بودجه سال 95 و 96 برای این ... یافت اختصاص 9 ردیف ... ویژه پوشاک در ...


447
... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی برای ... ردیف ویژه برای عدالت ... در بودجه ‌سال ۹۵ ...


837
... برای عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ای برای اجرای عدالت آموزشی اختصاص ...


148
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اختصاص 500 سهمیه ویژه به جذب معلم در ...


372
... پرداخت همه مطالبات فرهنگیان تا پایان سال/ردیف بودجه برای پاداش خدمت ... خبر20 در تلگرام .