477
... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ ... آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت.


48
... اختصاص یافت ... اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی ... از سال 95 بدهی ...


922
... یک ردیف بودجه ویژه برای توسعه سیستان و بلوچستان اختصاص یافت ... استاندار برای پنج سال ...


769
... در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی ... امر اختصاص دادیم که سال ...


370
... بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در ... در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت ...


941
... سال 95 ردیف ویژه ای برای ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ای برای اجرای عدالت آموزشی اختصاص ...


413
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ... ویژه به سیستان و ... برای پیشرفت، رعایت ...


294
... بودجه برای عدالت آموزشی در سیستان و بلوچستان، امروز با موافقت رئیس جمهور یک ردیف بودجه ...


389
... به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای ... گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ... در بودجه سال 95 ردیف ...


308
... یک ردیف عدالت آموزشی در بودجه پیش‌بینی شد و فردا بودجه سال 95 در ... ویژه برای ...


950
... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی برای ... ردیف ویژه برای عدالت ... در بودجه ‌سال ۹۵ ...


591
... عدالت آموزشی که در ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ... سال 95 نیز ردیف هایی برای ...


213
... تخصیص 500 ردیف استخدامی ویژه برای ... توسعه عدالت آموزشی در بودجه سال ... سال 95. اسحاق ...


166
... پرداخت همه مطالبات فرهنگیان تا پایان سال/ردیف بودجه برای پاداش خدمت ... خبر20 در تلگرام .


110
... و بودجه گفت: دولت تدبیر و امید برای پیشرفت، رعایت عدالت و ... برای پنج سال ...


715
بودجه وزارت علوم در سال 95 رشد ... ۹۵، ردیف ویژه‌ای برای عدالت ... اختصاص یافت که در ...


511
... و عدالت آموزشی» برای ... سال گذشته ردیف بودجه ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


213
... عدالت آموزشی برای ... که در برنامه بودجه سال 95 ... در بودجه 1395 ردیف ویژه ...


507
... ردیف بودجه مستقل در سال ... استان اختصاص یافت. علی فتی در ... بر عدالت آموزشی ...


900
بودجه 95 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 ... برای تسریع در ... ویژه در بخش ...