998
... بلوچستان اختصاص یافت ... و اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی سه ... سایپا در سال 95 ...


356
... در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی ... امر اختصاص دادیم که سال ...


325
سال اقتصاد ... ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای ...


262
... ای برای عدالت آموزشی در ... بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای ... در بودجه سال 95 چند ردیف ...


184
... ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت. دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی ...


585
... به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای ... گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ... در بودجه سال 95 ردیف ...


816
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ... برای پیشرفت، رعایت عدالت و ... در سال ۱۳۴۸ ...


419
... عدالت آموزشی که در ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ... سال 95 نیز ردیف هایی برای ...


962
... و عدالت آموزشی» برای ... سال گذشته ردیف بودجه ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


86
اختصاص ردیف بودجه‌ای برای ... تومان برای آن اختصاص یافت. ... اینکه در بودجه سال ...


47
... و عدالت آموزشی» برای ... سال گذشته ردیف بودجه ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


678
اختصاص ردیف بودجه‌ای برای ... تومان برای آن اختصاص یافت. ... اینکه در بودجه سال ...


519
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اختصاص 500 سهمیه ویژه به جذب معلم در ...


376
... پرداخت همه مطالبات فرهنگیان تا پایان سال/ردیف بودجه برای پاداش خدمت ... خبر20 در تلگرام .


561
ردیف ویژه برای عدالت ... از اختصاص ردیف ویژه برای عدالت اموزشی در بودجه سال 95 برای ...


800
... برای عدالت آموزشی در ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ای برای اجرای عدالت آموزشی اختصاص ...


538
... عدالت آموزشی برای ... که در برنامه بودجه سال 95 ... در بودجه 1395 ردیف ویژه ...


183
اختصاص ردیف بودجه ای برای ... اتقلال در سال 95 ... در تمام سال یافت می شود ...


966
... اختصاص بودجه ویژه برای «تبریز 2018» و همچنین بازار تبریز در بودجه سال ... ردیف بودجه ...


691
... ردیف بودجه برای عدالت آموزشی در سیستان و بلوچستان، امروز با موافقت رئیس جمهور یک ردیف ...