494
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اختصاص ردیف ویژه برای عدالت اموزشی در بودجه ...


844
... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص ... در بودجه سال 95 و برنامه ...


1
اختصاص ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه 95 ... در بین سال ... ردیف ویژه برای عدالت ...


20
... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی سه ... در کشور ردیف مستقل عدالت ... بودجه سال ...


114
... عدالت آموزشی در بودجه ... از اختصاص ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ...


641
... ای برای عدالت آموزشی در ... در بودجه 95 ردیف ویژه ... در بودجه سال 95 چند ردیف ...


776
اختصاص ردیف بودجه برای ... در بودجه سال 96 ردیف اعتبار ویژه 1400 ... عدالت آموزشی در ...


167
... ریزی کشور از اختصاص ردیف بودجه‌ای ویژه عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ ... در جهان; آسیا ...


342
... 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در نظر ... در بودجه سال 95 و برنامه ...


771
برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... از سال 1392 ...


379
... از اختصاص ردیف بودجه ویژه ... آموزشی در ... در لایحه بودجه سال 96 برای ...


149
برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... از سال 1392 ...


727
... بر اختصاص ردیف اعتباری ویژه ... در سال 95 برگزار می ... 96/ بودجه استان افزایش یافت ...


74
... ای برای عدالت آموزشی در ... در بودجه 95 ردیف ویژه ... در بودجه سال 95 چند ردیف ...


305
... رقم در بودجه سال 95 ... عدالت آموزشی اختصاص ... در لایحه بودجه سال 96 برای ...


517
... عدالت آموزشی برای ... که در برنامه بودجه سال 95 ... در بودجه 1395 ردیف ویژه ...


632
... در بحث اختصاص بودجه ۹۳ ... ها در بودجه سال ... ردیف ویژه برای عدالت ...


730
... به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای ... در جهت تحقق عدالت آموزشی ... در بودجه سال 95 ردیف ...


138
... نیمه سال و اختصاص ردیف بودجه ... در طول سال برای چند ... ماه 95 که در پی ...


830
ضرورت اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای ... این وام در ردیف تملک ... بودجه سال 95 ...