535
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند دولت ... دولت برای هر ...


813
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند ... دولت عراق به روسیه برای ...


271
... سوابق برای حمله دلواپسان به ... بود و به هر ... باعث می‌شود که دولت از ...


225
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل ... برای حمله به داعش آماده می‌شوند


654
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... دولت به هر ابزاری متوسل ...


687
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... دولت به هر ابزاری متوسل ...


521
... دولت برای حمله به ... می‌شوند یا به چه ... در هر موردي كه حمله به دولت ...


804
... اوباش متوسل می‌شوند ... ای را به موضع گیری علیه دولت ... می‌کند. در حمله به ...


428
... مختلفی متوسل می شوند که ... برای حفظ خود به ... حفظ خود به هر ابزاری متوسل می ...


953
... بهانه برای حمله به دولت ... هر دولت دیگری چه ... و به مجلس احضار می‌شوند ...


979
... ردیابی می شوند و دو روز ... انجام می گیرد. به هر حال ... متوسل می ...


706
... پرده به دولت حمله می ... آنها به‌مرور افتتاح شوند ... ابزاری از نامش برای ...


746
... مختلفی متوسل می شوند که ... برای حفظ خود به ... حفظ خود به هر ابزاری متوسل می ...


476
... خود ادامه می‌دهند؟ چرا هر چه ... دلواپسان برای ... حمله به دولت میان ...


831
... بهانه برای حمله به دولت ... هر دولت دیگری چه ... و به مجلس احضار می شوند ...


524
... از حمله همه جانبه دلواپسان را به ... جانبه دلواپسان را به ... جمهور می شوند و ...


335
... اداره می‌شوند. هر ... که دولت به طور سنتی ابزاری ... را دولت به معنی فعلی می ...


262
... را ابزاری برای رسیدن به ... متوسل می‌شوند تا ... می باشد; هر ...


345
... است دولت برای ۲۰ ... جذب می‌شوند. دولت ... خویش به هر ابزاری متوسل می ...


47
... اینکه «دولت های سلطه به ... طریق و هر ابزاری متوسل می شوند. ... دولت برای ...