229
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند. ... دلواپسان برای حمله به دولت به هر ...


543
... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ... دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند .


663
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


780
... تایید می‌شوند ... تا از هر ابزاری برای ... او متوسل به تحریف تورات می‌شود ...


862
وجود مخالفان برای هر دولت ... متوسل می‌شوند و ... دلواپسان همراه باشد و به ...


7
هشدار به دلواپسان: ... گروههای تندرو مخالف دولت دراهانت به مسئولان نظام و این ... می خواهند ...


44
آقا فرمودند براي تخريب دولت و تيم مذاكره كننده به هر روشي متوسل ... می شوند رسالت ما ... دولت به ...


961
... به دولت تدبیر و ... برای کسی می‌شوند که ... به هر ابزاری متوسل می‌شوند و از ...


687
اجماع در ایران برای ... / اگر در جامعه ای مردم به یکدیگر و حکومت اعتماد نداشته باشند، آیا می ...


587
... به هر قیمتی» را تعقیب می ... شوند، طرح «زدن دولت به هر ... هر ابزاری در این مسیر متوسل ...


198
... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ... دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند .


611
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


132
... تایید می‌شوند ... تا از هر ابزاری برای ... او متوسل به تحریف تورات می‌شود ...


852
وجود مخالفان برای هر دولت ... متوسل می‌شوند و ... دلواپسان همراه باشد و به ...


543
هشدار به دلواپسان: ... گروههای تندرو مخالف دولت دراهانت به مسئولان نظام و این ... می خواهند ...


267
آقا فرمودند براي تخريب دولت و تيم مذاكره كننده به هر روشي متوسل ... می شوند رسالت ما ... دولت به ...


322
... به دولت تدبیر و ... برای کسی می‌شوند که ... به هر ابزاری متوسل می‌شوند و از ...


831
اجماع در ایران برای ... / اگر در جامعه ای مردم به یکدیگر و حکومت اعتماد نداشته باشند، آیا می ...


907
... به هر قیمتی» را تعقیب می ... شوند، طرح «زدن دولت به هر ... هر ابزاری در این مسیر متوسل ...


523
افشای یک دروغ دیگر دلواپسان علیه دولت/8 نماینده به ... برای پیروزی در ... رفع می‌شود ...