102
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


965
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


188
... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... استان های مختلف ...


471
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


847
... پرداخت مطالبات فرهنگیان به ... استان‌های مختلف طی ... فرهنگیان در نظر گرفته شده است. ...


179
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


593
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


931
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


945
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


606
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


947
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


564
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


708
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


381
نتایج جستجو برای: معوقه حق التدریس 95 ... است که در صورت ... تا پایان سال پرداخت می‌شود ...


91
... بودجه 95 در ... در سال های اخیر درخصوص پرداخت پاداش بازنشستگان اظهارکرد: برای اولین بار دولت ...


420
پرداخت بخشی از مطالبات معلمان در ... و برای پرداخت ... در لایحه بودجه 95 ...


118
... پرداخت مطالبات فرهنگیان اندر حکایت «آشنا»ی دستبوسی‌های علنی خبرخوش برای ... باید در ...


261
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


550
خبر20 در تلگرام . نرم افزار اندروید . آرشیو ... بیمه فرهنگیان فرهنگیان ...


893
... بودجه در برنامه پرسشگر با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیان ... شده است ؛ از این ...