36
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


430
... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... در استان های مختلف ...


274
... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... استان های مختلف ...


306
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


241
... پرداخت مطالبات فرهنگیان به ... استان‌های مختلف طی ... فرهنگیان در نظر گرفته شده است. ...


971
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


703
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


781
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


977
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


382
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


509
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


28
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


667
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


121
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


260
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


559
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


574
... بودجه‌های فرهنگی باید ... در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ...


471
... تصویب بودجه 95 در ... را در ردیف مستقلی برای پرداخت ... باید بهتر شود; مدال‌های ...


465
برای پرداخت مطالبات ... پرداخت معوقات فرهنگیان در ردیف بودجه ... اخبار فرهنگیان چند سال است ...


837
... دانش در نظر گرفته است که ... نرخ استان‏های مختلف ... فرهنگیان ایجاد شده است که ...