525
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


514
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


995
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است ... استان های ...


905
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


314
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


436
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


502
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


714
... سال های 94 و 95 پرداخت شود. ... آن برای پرداخت مشخص شده است. ... فرهنگیان در بودجه سال 95 ...


595
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


27
در بودجه 96 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


733
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


357
در بودجه 96 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


894
... برای سال‌های 95 ... مطالبات چایکاران در ردیف بودجه مبلغ 150 میلیارد تومان در نظر گرفته شده ...


75
... پیشنهادی در سال‌های گذشته برای ... حقوق فرهنگیان در سال 95 . ... فرآیند پرداخت به استان ها ...


802
... تومان برای بودجه طرح های ... تومان در نظر گرفته شده است ... پرداخت مطالبات ...


165
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


733
... استان‌های مختلف که استعداد بیشتری برای پذیرش این اعتبارات دارند توزیع شود. ... آموزشی در ...


491
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


943
... برای پرداخت مطالبات ... کشور در نظر گرفته شده است. ... من پرداخت نمی شود هزینه های ...


77
... تعیین شده است. در ... های مختلف برای پرداخت ... فرهنگیان باید کمتر شود و ...