988
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


737
... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... استان های مختلف ...


954
... پرداخت مطالبات فرهنگیان به ... استان‌های مختلف طی ... فرهنگیان در نظر گرفته شده است. ...


73
... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... در استان های مختلف ...


654
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


837
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


489
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


539
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


782
... تصویب بودجه 95 در ... را در ردیف مستقلی برای پرداخت ... باید بهتر شود; مدال‌های ...


23
... بودجه‌های فرهنگی باید ... در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ...


467
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


499
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


64
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


970
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


685
... تصویب بودجه 95 در ... را در ردیف مستقلی برای پرداخت ... باید بهتر شود; مدال‌های ...


624
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


888
شیخ عیسی قاسم همچنان در حبس خانگی است; ... آموزشی و ... بودجه فرهنگی ...


971
... برای پرداخت مطالبات ... در لایحه بودجه 95 پیش بینی شده است. ... های مختلف ...


440
«تأخیر» در پرداخت مطالبات ... که وجوه مطرح شده معوقه است و فکر ... مساله در ردیف بودجه دیده ...


553
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...