773
... 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... مطالبات معوقه فرهنگیان ...


276
... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... است گفت: در بودجه ...


812
... پرداخت مطالبات فرهنگیان به ... استان‌های مختلف طی ... فرهنگیان در نظر گرفته شده است. ...


314
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


335
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


632
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


910
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


414
... و در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... باید میان استان‌های ... آموزشی در نظر گرفته شده است.


958
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


232
... برای پرداخت مطالبات ... فرهنگیان در ردیف بودجه ... در نظر گرفته شده است. ...


601
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


196
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


96
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


577
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


114
... و در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... باید میان استان‌های ... آموزشی در نظر گرفته شده است.


492
... برای پرداخت مطالبات ... فرهنگیان در ردیف بودجه ... در نظر گرفته شده است. ...


327
... بودجه‌های فرهنگی باید ... در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ...


226
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


167
... بودجه 95 در ... های اخیر درخصوص پرداخت پاداش بازنشستگان اظهارکرد: برای اولین بار دولت در ...


965
... و پرورش از پرداخت بخشی از حق ... پرداخت بخشی از مطالبات معلمان در ... معلمان طی چند روز ...