823
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


199
... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... در استان های مختلف ...


66
... بودجه 95 پرداخت مطالبات ... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


762
... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... استان های مختلف ...


684
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


103
... پرداخت مطالبات فرهنگیان به ... استان‌های مختلف طی ... فرهنگیان در نظر گرفته شده است. ...


931
... برای پرداخت مطالبات ... فرهنگیان در ردیف بودجه ... در نظر گرفته شده است. ...


563
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


87
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در چند ردیف گنجانده شده است. ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ...


167
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


318
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


146
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در چند ردیف گنجانده شده است. ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ...


98
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


206
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


836
... و در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... باید میان استان‌های ... آموزشی در نظر گرفته شده است.


184
... درنظر گرفته شده است. ... ای برای عدالت آموزشی ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ...


569
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


254
... برف و کولاک در ۱۲ استان; یمن با موشک‌های ناتو بمباران می‌شود; ... تومان در بودجه ...


108
... تصویب بودجه 95 در ... را در ردیف مستقلی برای پرداخت ... باید بهتر شود; مدال‌های ...


626
خبر20 در تلگرام . نرم افزار اندروید . آرشیو ... بیمه فرهنگیان فرهنگیان ...