221
سلام. لطفا در صورت امکان سرود پرندگان مهاجر زشهر ما رفتند و سرود سرافرازان را برای استفاده ...


303
در شبهای بی قراری قرار من باش؛ در لحظه های بی پناهی پناه من باش. مگه نمیگی تو دل همه هستی؛ پس ...