204
لایحه دفاعی ابطال قرارداد ... مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست ...


764
و ثبت رسمي آن در ايران فسخ نكاح يا ابطال آن دادخواست ابطال عقد ... قرارداد عادی ابطال ...


279
این پکیج شامل بیش از ۵۰۰ نمونه دادخواست و نمونه قرارداد حقوقی با ... حکم به ابطال نکاح ...


582
ابطال معامله یا ابطال قرارداد، تعریف معامله،شرایط عمومی صحت معامله،موارد بطلان معامله،موارد بطلان معامله بعد از انعقاد عقد،دعوا اعلام بطلان معامله،


423
فسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشأ و آثار متفاوت هستند بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست، قابل رسیدگی و استماع نیست.


679
در صورتی که در یک دعوای ملکی، شخصی تقاضای ابطال سند رسمی مالکیت را داشته باشد، می‌تواند از نمونه دادخواست فوق به عنوان الگو استفاده نماید.


474
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وتسلیم مبیع - بدوا صدور قرار دستور موقت


82
دادخواست ابطال ... ۱- آگهي روزنامه رسمي شركت دوم، ۲- اساسنامه و آگهي شركت اول، ۳- قرارداد ...


418
ابطال سند رسمی زمانی که یک قرارداد باطل می‌شود، از اساس حذف شده است و دیگر اثری نسبت به طرفین قرارداد نخواهد داشت؛ اما غیرنافذ شدن قرارداد اصطلاحی است میان صحت


742
دادخواست ابطال وكالت نامه و سند رسمي ... دادخواست فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه ...


101
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وتسلیم مبیع - بدوا صدور قرار دستور موقت


113
دادخواست ابطال ... ۱- آگهي روزنامه رسمي شركت دوم، ۲- اساسنامه و آگهي شركت اول، ۳- قرارداد ...


21
ابطال سند رسمی زمانی که یک قرارداد باطل می‌شود، از اساس حذف شده است و دیگر اثری نسبت به طرفین قرارداد نخواهد داشت؛ اما غیرنافذ شدن قرارداد اصطلاحی است میان صحت


613
دادخواست ابطال وكالت نامه و سند رسمي ... دادخواست فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه ...


919
دانلود 500 نمونه دادخواست ... به عقود و قرارداد. ... خواست ابطال معامله و ابطال سند ...


24
داد خواست الزام به ايفاي تعهد و اجراي مفاد قرارداد و بدوا ... دادخواست ابطال شناسنامه و ...


910
نمونه دادخواست ابطال ... عدم امکان ابطال قرارداد در سهم سایر ورثه به جهت عدم تنفیذ معامله ...


261
دادخواست فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه ... دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و ...


73
جهت بررسی این شرایط به لینک ابطال معامله یا قرارداد مراجعه نمایید . سید حسام عراقی


150
ابطال عمليات اجرایی و ... به شرح دادخواست تقديمی بانک ... به اين كه به موجب قرارداد ...