565
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی


933
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی


113
پی نوشت نگارنده: این شعر در فضای مجازی، هم برای مرحوم سهراب سپهری و هم با عنوان "آینه دنیا ...