706
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی


222
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی


19
پی نوشت نگارنده: این شعر در فضای مجازی، هم برای مرحوم سهراب سپهری و هم با عنوان "آینه دنیا ...