446
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی


302
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی


548
این شعر ماله کیوان شاه بداغی هست و با اقتباس از شعر پاراه سهراب گفته شده وشعر پاراه این هست ک ...