900
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب دادند که ...


871
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله ... به پایگاه سازمان ...


5
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله ... به سازمان ملل در ...


163
حمله تروریست های مسلح به هتل محل اسکان کارگران سازمان ملل در ... در مرکز کشور مالی ...


513
... ایرنا- منابع آگاه از حمله افراد مسلح به پایگاه نیروهای سازمان ملل در مالی ... نام در ...


349
... سازمان ملل، مستقر در مالی در حمله افراد مسلح به پایگاه نیروهای این سازمان در مالی ...


677
... افراد مسلح در روز شنبه بر پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی ... مالی حمله ...


886
... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ... مسلح ناشناس صبح شنبه یک ...


686
... حمله به پایگاه ... افراد مسلح یک پایگاه ... سازمان ملل در مالی، چند ...


561
Français | اردو | Türkçe | Español | Pусский | العربیه | English | فارسي | ثبت نام در ...


923
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله ... مسلح به یک پایگاه ...


84
... سازمان ملل، مستقر در مالی در حمله افراد مسلح به پایگاه نیروهای این سازمان در مالی ...


799
... افراد مسلح در روز شنبه بر پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی ... مالی حمله ...


51
... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ... مسلح ناشناس صبح شنبه یک ...


791
... حمله به پایگاه ... افراد مسلح یک پایگاه ... سازمان ملل در مالی، چند ...


414
Français | اردو | Türkçe | Español | Pусский | العربیه | English | فارسي | ثبت نام در ...


715
بنا بر این گزارش گروهی از افراد مسلح که می ... حمله به یک پایگاه نظامی ... سازمان ملل می ...


231
... سازمان ملل در بیانیه ای خواستار رسیدگی فوری مقام های مالی به موضوع حمله افراد مسلح به ...


57
افسر پلیس در یک حمله به سبک ... داد که در حمله... افراد مسلح به نیروهای سازمان ملل در شمال مالی ...


477
... سازمان ملل در بیانیه ای خواستار رسیدگی فوری مقام های مالی به موضوع حمله افراد مسلح به ...