698
استاندارد ايزو 9000 مميزي را اين گونه تعريف مي نمايد: مميزي فرآيندي سيستماتيك، مستقل و ...


377
5-مميزي مجدد جهت اطمينان ... تعريف مي شود.استاندارد وضعيت مطلوب و نهايي است که تمايل ...


250
استاندارد ايزو 9000 مميزي را اين گونه تعريف مي نمايد: مميزي فرآيندي سيستماتيك، مستقل و ...


266
تعريف مميزي داخلي. ممیزی فرآیندی سیستماتیک، مستقل و مدون برای کسب شواهد ممیزی و ...


955
1. مميزي داخلي (Internal Auditing) تعريف : يك كنترل سازماني است كه اثربخشي ديگر كنترل‌هاي ...


960
مميزي مرتع: تعريف: ... مميزي مرتع: 27- هيأت هاي مميزي قبل از عزيمت به مراتع، بايستي كليه ...


435
1. مميزي اقتصاد و كارايي (Economy and Efficiency Auditing) تعريف : بررسي مديريت و بهره‌برداري از ...


722
آشنائی با طرح مميزي اراضي وتفكيك مستثنيات و قوانین مرتبط-مقدمه به منظورفراهم نمودن ...


657
تعريف : ohsas به معناي "سري ارزيابي ايمني و بهداشت شغلي" در اين راستا سيستم ايمني و بهداشت ...


619
چكيده مقدمه فصل اول: كليات 1-1 هدف 1-2 پيش زمينه 1-2-1 مفهوم مميزى ايمنى راه 1-2-2 مميزى ايمنى ...


993
تعريف : ohsas به معناي "سري ارزيابي ايمني و بهداشت شغلي" در اين راستا سيستم ايمني و بهداشت ...


220
مميزي شونده دوره آموزش مميزي استاندارد ISO/IEC 17020 . ... تعريف پروژه: Author: najmiazar Last modified by: mdavari


132
مميزي باليني. Clinical ... تعريف: مميزي باليني فرايندي است نظام مند که در قالب انجام مراحل ...


39
تعريف‌ مميزي‌ ... مميزي‌ بازاريابي‌ به‌ 6 روش‌ قابل‌ انجام‌ است: o خودارزيابي: ...


721
براي‌ مثال‌ كارشناس‌ فني‌ > مميزي‌ (3-9-11). 3 ... [ اين‌ تعريف‌ از استاندارد iec 60050 ...


211
بر حسب تعريف، مميزي كيفيت فرايندي است كه براي قضاوت درباره كيفيت به كار مي‌رود و از ...


209
3-4- مميزي خارجي براي ثبت سيستم ... استاندارد ايزو 9001 اين دو واژه را بدين صورت تعريف ...


139
دوره آموزشي مميزي داخلي سيستم مديريت آزمايشگاه بر اساس استاندارد iso/iec 17025 پس از اتمام ...


597
كتاب مميزي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو 9001 ... - مفهوم و تعريف هزينه ...


308
- پيش مميزي ... هاي پايش و اندازه گيري اثربخشي فرآيندهاي سيستم به درستي و روشني تعريف ...