892
... در این نظام، حل و فصل مسائل بین المللی علاوه بر نیازمند بودن به تصمیم گیری ... چند جانبه ...


289
تاثیر سیاست های ترامپ در شکل گیری نظام چند ... به تصمیم گیری ... را با چند جانبه ...


44
... بودن به تصمیم گیری ... بوش را با چند جانبه گرایی ... گیری یک نظام چند قطبی را ...


466
... همکاری و تعهد چند جانبه میان قدرت ... ترامپ در شکل گیری نظام چند قطبی تصمیم ترامپ برای ...


159
... گیری، فرآیند تصمیم‌گیری، محیط کار ... گیری دیپلماسی چند جانبه با به همراه ...


172
... و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع، زمینه ... از جمله‌ نیاز به‌ تصمیم‌گیری ...


305
پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع, ... تصمیم‌گیری ...


803
مکان یابی بهینه جهت احداث نیروگاه حرارتی با استفاده از GIS و تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy AHP و TOPSIS ...


949
در این مقاله ما روش topsis را به جهت حل مسائل مربوط به تصمیم‌گیری چند‌جانبه در محیط مبهم شهودی ...


992
... بودن به تصمیم گیری ... بوش را با چند جانبه گرایی ... گیری یک نظام چند قطبی را ...


51
در این مقاله ما روش topsis را به جهت حل مسائل مربوط به تصمیم‌گیری چند‌جانبه در محیط مبهم شهودی ...


565
... بودن به تصمیم گیری ... بوش را با چند جانبه گرایی ... گیری یک نظام چند قطبی را ...


916
صفحه نخست. برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران. برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران


663
دیپلمات ها در این نوع از دیپلماسی، زمان اندکی برای تصمیم‌گیری ... گیری دیپلماسی چند جانبه ...


932
نفوذ ایران در تصمیم‌گیری‌های ... انجام توافقات دو جانبه و چند جانبه میزان حد اعتباری ...


865
اثرات طرح های انتشار تجارت در تصمیم گیری GENCOs تحت محیط چند ... GENCOs therefore have to ... تجارت دو جانبه;


562
برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران و ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره در ...


283
... های تجاری چند جانبه تصمیم گیری ... اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان ...


833
... و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع، زمینه ... در یک‌ یا چند قسمت‌ از ... تصمیم‌گیری ...


972
دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن توضیح روند تصمیم گیری پیرامون ... همکاری های چند جانبه در ...