6
2/24/2013 · می جان یاری دگوده بو قبای گالشی! (یار دوست داشتنی من لباس گالشی(محلی) پوشیده بود!) آها بوگو (آهان بگو) امره بیجار بنا بو زحمت بکشی ( مارو تو مزرعه گذاشته بود...


443
اهنگ قدیمی و شاد باچشات اگه نگام کنی ... ترانه زاکن و موري اهنگ جدیدسوگندفرناز


315
اهنگ قدیمی و شاد باچشات اگه نگام کنی ... ترانه زاکن و موري اهنگ جدیدسوگندفرناز