886
تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر ... تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر اربعین از مرزها ...


720
... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزهای کشور به مقصد ...


326
... از مرزها عبور کرده‌اند . ... یک‌میلیون و 200 هزار نفر ... از 21 هزار زایر اربعین در ...


48
عبور بیش از یک میلیون ... و 11 هزار و 762 زائر اربعین از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کرده اند. ...


469
تردد یک میلیون و 200 هزار زائر ... از مرز عبور کرده اند ... تاکنون هزار و 200 خودرو ...


202
... از یک میلبون و 111 زائری که به ایران بازگشتند، 534 هزار و 481 نفر از ... اربعین اعلام کرد: از یک ...


997
... از 110 هزار زایر اربعین ... تاکنون بیش از 110 هزار ... بیش از دو میلیون و 200 هزار ...


247
... بیش از 110 هزار زایر اربعین ... تاکنون بیش از 110 هزار ... بیش از دو میلیون و 200 هزار ...


345
رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه از ... رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه از ساعت ۶ و ...


310
... بیش از یک‌میلیون و 200 هزار ... حدود 26 زایر اربعین حسینی از مرز ... * مرزها باز و عبور از ...


417
... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزهای کشور به مقصد ...


506
... از مرزها عبور کرده‌اند . ... یک‌میلیون و 200 هزار نفر ... از 21 هزار زایر اربعین در ...


133
عبور بیش از یک میلیون ... و 11 هزار و 762 زائر اربعین از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کرده اند. ...


871
تردد یک میلیون و 200 هزار زائر ... از مرز عبور کرده اند ... تاکنون هزار و 200 خودرو ...


57
... از یک میلبون و 111 زائری که به ایران بازگشتند، 534 هزار و 481 نفر از ... اربعین اعلام کرد: از یک ...


36
... از 110 هزار زایر اربعین ... تاکنون بیش از 110 هزار ... بیش از دو میلیون و 200 هزار ...


867
رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه از ... رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه از ساعت ۶ و ...


928
... بیش از یک‌میلیون و 200 هزار ... حدود 26 زایر اربعین حسینی از مرز ... * مرزها باز و عبور از ...


139
بيش از 58 هزار زائر و مسافر از خدمات طرح ايمني و سلامت در قم بهره مند شدند 1 . بیش از 58 هزار زائر ...


170
... از این تعداد تاکنون برای 18 هزار و ... و روزانه از ده هزار زایر ... اربعین از 90 هزار ...