79
... تاکنون یک‌میلیون و 200 ... و 200 هزار زایر اربعین از ... ایران عبور کرده‌اند ... و 200 ...


547
... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار ... تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر اربعین از مرزها عبور کرده‌اند .


280
تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر ... و ۲۰۰ زائر اربعین از ... تاکنون یک ... از مرزها عبور کرده‌اند ...


242
... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزهای کشور به مقصد ...


441
تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر ... و 200 هزار زایر اربعین از ... از مرزها عبور کرده‌اند . ...


771
... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر ... از مرزها عبور کرده‌اند . ... از 21 هزار زایر اربعین در ...


744
... زایر اربعین از مرزها عبور ... تاکنون یک میلیون و 200 هزار ... یک میلیون و 200 هزار زایر ...


243
سلب مسئولیت . وب سایت لینک گردی ، هیچ مسئولیتی در قبال لینک های به انتشار گذاشته شده توسط ...


589
تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر اربعین از مرزها عبور کرده‌اند . ... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار ...


53
تردد یک میلیون و 200 هزار زائر ... از مرز عبور کرده اند ... تاکنون هزار و 200 خودرو ...


271
... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزهای کشور به مقصد ...


684
تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر ... و 200 هزار زایر اربعین از ... از مرزها عبور کرده‌اند . ...


629
... زایر اربعین از مرزها عبور ... تاکنون یک میلیون و 200 هزار ... یک میلیون و 200 هزار زایر ...


946
سلب مسئولیت . وب سایت لینک گردی ، هیچ مسئولیتی در قبال لینک های به انتشار گذاشته شده توسط ...


827
تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر اربعین از مرزها عبور کرده‌اند . ... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار ...


515
تردد یک میلیون و 200 هزار زائر ... از مرز عبور کرده اند ... تاکنون هزار و 200 خودرو ...


193
پیش بینی آب و ... بیش از 164 هزار زایر اربعین حسینی ... تاکنون بیش از164 هزار زائر ایرانی از ...


824
... ریزی کرده‌اند که ... بیش از 1 میلیون و 200 هزار تن از ... از مرزها عبور ...


350
... از دو مرز چذابه و شلمچه یک میلیون و 100 هزار زائر خارج شده‌اند و از این دو مرز 380 هزار ...


81
ترافیک از مرزها به سمت کشور روان است بازگشت بیش از یک میلیون زائر