835
تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


893
... تیم قرارداد بلند مدت ... تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ...


816
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


539
تارتار: از اول هم قرار بود ... از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم ...


621
... آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. فارس، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار مقابل ...


788
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ...


973
تارتار: از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم/ حرفی در مورد داوری ...


664
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: بازیکنی که ...


168
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با راه ...


1000
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: حرفی در ...


119
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


575
... آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. فارس، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار مقابل ...


115
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ...


597
تارتار: از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم/ حرفی در مورد داوری ...


768
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: بازیکنی که ...


786
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با راه ...


458
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: حرفی در ...


171
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


519
تارتار: از روز اول هم قرار ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


955
لیگ برتر ایران ۹۵-۹۴