688
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازده­های شناختی و عاطفی یادگیری صورت گرفته است. 112 نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان اردبیل به روش نمونه‌گیری تصادفی ...


750
هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه متون سازمان و مدیریت است. در عصر اطلاعات قدرتذهن، بر قدرت بازو برتری یافته است.


94
هوش و یادگیری ... دانند که هر نوع احساسی تا چه اندازه بر آنها و اطرافیان تأثیر می ...


264
تأثیر هوش مصنوعی بر روش ... همچنین باید احتمال یادگیری اشتباه از پیام داده شده به ماشین را ...


366
تاثیر هوش مصنوعی بر ... شخصی‌سازی استفاده از برنامه‌های هوش‌مصنوعی و یادگیری ماشین ...


168
تأثیر مستقیم و معنادار مدیریت دانش بر هوش ... بر یادگیری ... تأثیر هوش سازمانی بر ...


976
تأثیر یادگیری زبان انگلیسی بر رشد ... برای بالا بردن هوش و ... تأثیر یادگیری زبان ...


626
و این بیانگر ارتباط هوش با ریاضی می باشد و این که میزان هوش بر یادگیری ... تاثیر هوش بر ...


59
تاثیر موسیقی بر ... ذهنی و یادگیری تحت تأثیر ... نیز بر روی هوش انسان تأثیر دارد ...


433
تاثیر هوش مصنوعی بر ... شخصی‌سازی استفاده از برنامه‌های هوش‌مصنوعی و یادگیری ماشین ...


85
هدف این تحقیق، بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی است. به علاوه آن درنظر دارد اثر میانجی قابلیت عاطفی سازمانی را بر رابطه بین هوش سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی ...


116
هدف کلی پژوهش شناسایی تأثیر آموزش‌های پیش‌دبستانی بر کاهش اختلال های ویژه یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود.


783
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری ... تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی ...


173
هوش و تعاریف ... تاثیر خواب بر توان ... 1 لندن، تحقیقاتی را در زمینه تاثیر خواب بر یادگیری انجام ...


403
بدین منظور 30 دانش آموز دختر با ناتوانی یادگیری ... بر هوش های ... تأثیر روش تدریس مبتنی بر ...


361
پژوهش‌های زیادی در دهة اخیر، تأثیر هوش هیجانی بر متغیرهای مختلف را بررسی کرده‌اند. در این میان تنها پژوهش‌های معدودی به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر یادگیری …


556
تأثیر یادگیری مشارکتی بر رفتار اجتماعی و مهارتهای اجتماعی ... بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر


466
چکیده: امروزه دو زبانگی امری است که اکثر کشورهای جهان حتی بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان و همچنین لهجه ها و گویش هایی تکلم می کنند.


777
یادگیری به صورت آنی انجام نمیشود، بلکه بر پایه ... تواند تحت تأثیر ... هوش آن‌ها ...


316
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر خرد سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران انجام شد.