667
هوش و یادگیری ... دانند که هر نوع احساسی تا چه اندازه بر آنها و اطرافیان تأثیر می ...


595
و این بیانگر ارتباط هوش با ریاضی می باشد و این که میزان هوش بر یادگیری ... تاثیر هوش بر ...


456
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت­های روانی نوجوانان ورزشکار بود. به ...


267
تاثیر هوش مصنوعی بر ... بسترهای تستینگ مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی مختلفی را ...


507
تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازده‌های شناختی و عاطفی یادگیری: مقاله 19، دوره 12 ...


895
معلمین ریاضی می توانند از طریق توجه به سبک های یادگیری و هوش های ... درس فارسی و تأثیر آن بر ...


581
هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه متون سازمان و مدیریت است. در عصر اطلاعات قدرتذهن، بر قدرت ...


791
مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان ...


310
پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از آموزش مبتنی بر بکارگیری هوش جنبشی- حرکتی گاردنر میزان ...


383
هوش و تعاریف ... تاثیر خواب بر توان ... 1 لندن، تحقیقاتی را در زمینه تاثیر خواب بر یادگیری انجام ...


619
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی، یادگیری ... بررسی تأثیر هوش هیجانی بر ...


940
تاثیر موسیقی بر ... ذهنی و یادگیری تحت تأثیر ... نیز بر روی هوش انسان تأثیر دارد ...


150
پایان نامه تاثیر رنگ بر ... هر چند حافظه قوی به معنای «هوش و ... عوامل موثر بر یادگیری ...


707
نقش هوش هیجانی در یادگیری ... توجه طراحان اولیه آزمون های هوش، فقط بر ... دلیل دوم تاثیر ...


675
ol933- بررسی تأثیر رسانه های نوین آموزشی را بر یادگیری دانش ... ol220 -تاثیر مهد کودک بر رشد هوش ...


60
مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان ...


251
روانشناسی دانش آموز - تاثیر تغذیه بر یادگیری دانش آموزان - - روانشناسی ...


561
موسیقی ذهن کودک حاقظه کودک هوش کودک اگر شما ... تاثیر موسیقی بر ... 4 - یادگیری موسیقی(ساز ...


701
بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزایش پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان تیز هوش دسته: علوم ...


378
مدرسه یکی از مهمترین بافت‌های یادگیری ... علاوه بر اين هوش به ... و تاثیر گذار بر ...