41
روش PSO یا به لاتین (Particle swarm optimization) یک روش سراسری کمینه‌سازی است که با استفاده از آن می‌توان ...


150
بهینه سازی چند هدفه. pso همچنین برای ... اما تمام این اهداف ریاضی می توانند به روش های بسیار ...


945
pso به ویژه از ... دارد، یک گرایش است که با استفاده از pso مرکب با بهینه ساز های دیگر از روش بهینه ...


52
مقاله بهینه سازی سازه ها به روش ... مقاله بهینه سازی سازه ها به روش (Particle swarm optimization) ...


622
الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (pso) ، که به نام الگوریتم ... این روش بهینه سازی اولین بار در ...


714
در علم کامپیوتر، بهینه سازی ازدحام ذره (pso ) ... بهینه سازی همچون روش ... به بهینه سازی ...


211
ایده Particle Swarm Optimization ... و نتایج بهینه سازی نیز، به ... روش های مختلف بهینه سازی, ...


199
الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات یا Particle Swarm Optimizatoion (به اختصار PSO) یکی از مهم ترین الگوریتم ...


365
روش بهینه سازی گروه ذرات (pso) ... تست ملاک بهینه سازی مطرح شده است. به روش pso و ga ، برای هر یک ...


659
جهت مشاهده جزئیات و توضیحات کامل مربوط به موضوع الگوریتم بهینه سازی ذرات pso ... به روش ...


668
جهت مشاهده جزئیات و توضیحات کامل مربوط به موضوع الگوریتم بهینه سازی ذرات pso ... به روش ...


117
... و روش های بهینه سازی ... بهینه سازی ازدحام ذرات pso ... شد، به موضوع بهینه سازی ...


653
ابرهارت و کندی بهینه سازی ذرات انبوه (pso) ... در اینجا، بر روش pso به عنوان یکی از تکنیک های هوش ...


660
روش بهینه سازی گروه ذرات (pso) ... به عبارت دیگر، pso و ga در یک تکرار ، از یک سری نقطه (جمعیت) ...


756
... سازی ازدحام ذرات (pso) به ... از روش هوشمند بهینه سازی ... (particle swarm optimization) یک روش ...


544
12/10/2014 · الگوریتم pso یا بهینه سازی گروهی ذرات یک ... سازی روش های ... الگوریتم pso به همراه پخش باد ...


145
روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات... روش PSO یا به لاتین (Particle swarm optimization) یک روش سراسری کمینه‌سازی ...


870
... از pso یاد گرفتم. و تازه به این ... بهینه سازی ... الگوریتم pso، و خود روش های ...


938
مقاله کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی pso در بهینه سازی ... به راحتی ... روش بهینه سازی pso ...


975
الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات یا pso، که به ... بهینه سازی با روش ... بهینه سازی (pso ...