654
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


102
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


594
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


833
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... باید برای دفاع از حق ...


938
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ایسنا |۱۳:۳۹ برای حفظ ثبات ...


861
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اولین اقدام استفاده کرد ...


395
... و از طرف دیگر با حفظ ... در منطقه تاکید کرد : ... و ثبات در منطقه و جلوگیری از ...


906
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


363
تنزل سریع شاخص بهای سهام در بازارهای منطقه ... جلوگیری از ... از اقدامات شتابزده ...


829
وزیر امور خارجه تاکید کرد: همه باید ... و ثبات در تمام منطقه ... منطقه ای را برای خروج از ...


82
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اولین اقدام استفاده کرد ...


276
... و از طرف دیگر با حفظ ... در منطقه تاکید کرد : ... و ثبات در منطقه و جلوگیری از ...


45
تنزل سریع شاخص بهای سهام در بازارهای منطقه ... جلوگیری از ... از اقدامات شتابزده ...


962
وزیر امور خارجه تاکید کرد: همه باید ... و ثبات در تمام منطقه ... منطقه ای را برای خروج از ...


404
... منطقه همچنان بدون ثبات ... اما اقدامات شتابزده در ... فوری برای جلوگیری از ...


307
اقدامات شتابزده و ... پرداخت و از تخلفات جلوگیری کرد. در حال ... برای حفظ ...


850
... هایی که باید حفظ ... از اقدامات شما که در مسیر ... توان شتابزده عمل کرد ...


650
... است که باید برای آیندگان حفظ ... واقع در یک منطقه اختلافی از ... برای جلوگیری از ...


479
... و ثبات منطقه ای بوده و در ... آن منطقه می بایست برای حفظ و ... که از اقدامات شتابزده ...


81
... اقدامات خود را در ... ثبات در خاورمیانه بسیار حائز اهمیت خواند و ابراز امیدواری کرد که از ...