832
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ...


27
... برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و آرامش نباید از آخرین اقدام به عنوان اولین اقدام ...


396
... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و آرامش نباید از آخرین ... استفاده کرد. ...


770
... نباید از آخرین ... استفاده کرد. ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و ...


383
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


35
شتابزده جلوگیری کرد و در ... برای حفظ ثبات در منطقه باید از ... برای حفظ ثبات در منطقه ...


151
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


45
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


249
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


639
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ... حفظ موجودیت ...


435
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


333
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


293
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


654
... در منطقه پدافند هوایی جنوب شرق، عملیات قطع ارتباط در سایت موشکی هاگ و مقابله با حمله ...


154
... در منطقه هشدار داد. پس از ... باید از دریایی از ... خواهد کرد. انگلیس برای جلوگیری از ...


932
پس از 2010 : سناریوهایی برای ... و نيز اقدامات شتابزده سياستمداران و دولتمردان، ‌با در نظر ...


35
... به حفظ ثبات در ... دو شاخص در هر منطقه از شهر ... و اظهار کرد: باید در این ...


790
... و اجتماعی از حسن روحانی و اقدامات ... اقتدار ایران در منطقه. ... باید برای حل ...


429
... وسیعی از منطقه، در تمامی ... و ایجاد ثبات در منطقه ... جلوگیری از افتادن در دام ...


105
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در اقدامات ... برای حفظ ... کرد: هدف ما جلوگیری از ...