306
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


270
... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و آرامش نباید از آخرین ... استفاده کرد. ...


580
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ...


86
... نباید از آخرین ... استفاده کرد. ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و ...


337
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


191
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


244
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


806
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


969
برای سفت شدن عضلات در خانم‌ها باید ... جلوگیری از ... مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای ...


497
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


891
... نباید از آخرین ... استفاده کرد. ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و ...


633
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


923
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


543
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


322
برای سفت شدن عضلات در خانم‌ها باید ... جلوگیری از ... مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای ...


275
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


139
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ... حفظ موجودیت ...


478
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


481
... در منطقه پدافند هوایی جنوب شرق، عملیات قطع ارتباط در سایت موشکی هاگ و مقابله با حمله ...


655
نهم اسفند روز حمایت از حقوق مصرف ... ارگ فرود واقع در روستای میمند از توابع شهرستان ...