851
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


799
... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و آرامش نباید از آخرین ... استفاده کرد. ...


537
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ...


540
... نباید از آخرین ... استفاده کرد. ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و ...


173
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


21
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... شتابزده جلوگیری کرد و در ...


819
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


875
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


708
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


355
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اقبال از روحانی برای دور ...


894
... نباید از آخرین ... استفاده کرد. ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و ...


908
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


966
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... شتابزده جلوگیری کرد و در ...


610
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


540
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


305
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


380
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اقبال از روحانی برای دور ...


307
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... را منتشر نخواهد کرد . ۳) لطفا از نوشتن ...


322
... در منطقه هشدار داد. پس از ... باید از دریایی از ... خواهد کرد. انگلیس برای جلوگیری از ...


122
... این سیاست برای جلوگیری از ... باید در لایه ... برخورد با اقدامات ایران در منطقه ...