833
... فرصت انتقال زن باردار به ... اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت .


629
... زنجان فرصت انتقال زن ... زن باردار به بیمارستان را ... اورژانس زنجان فرصت ...


642
... باردار به بیمارستان را نداشت ... اورژانس زنجان فرصت ... فرصت انتقال زن باردار به ...


703
... اورژانس زنجان به 6 زن باردار ... اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت.


899
... ماه 1395 خبر اورژانس هوایی زنجان به یاری ... زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را ...


632
توقیف زن ایرانی در فرودگاه قاهره به دلیل گذرنامه جعلی یک زن ایرانی به ... به جبهه را ...


443
... زنجان فرصت انتقال زن باردار به ... به بیمارستان را نداشت ... ٧ اورژانس زنجان فرصت ...


552
پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت منابع ارزی به ... زن ... آن را همراه غذا ...


712
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; ... فرصت انتقال زن باردار به ...


513
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; ... فرصت انتقال زن باردار به ...


258
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


421
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


343
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


91
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


563
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


833
گل برای بیمارستان ... آمادگی براي زايمان را شرط ... سازی مادران باردار و کسب آمادگی ...


782
فرماندهی واحد در حادثه پلاسکو وجود نداشت - 180.


72
... اورژانس را متشنج کرده بود. مادرش سعی در آرام کردن او داشت و از طرفی به پرسنل اورژانس ...


349
... زمینی او را به بیمارستان ... که انتقال زائو به ... ظاهری زن باردار به تیم ...


711
10 هزار تخت جدید تا پایان امسال به بیمارستان ... باردار بچه ها را به ... اورژانس زنجان به 6 زن ...