519
جامعه شناسی متوسطه - پاسخ فعالیت های جامعه شناسی 2 - جامعه شناسی ومطالبی متنوع .....


868
اگرچه [کاربرد] صفات عالي (ترين) در فرهنگ نقد خريدار چنداني ندارند، اما استفاده از اين صفات به ...