773
... رشد فعالیت های تجارت ... امنیت دریای خزر باعث رشد فعالیت های تجارت دریایی در گیلان شده است ...


425
... ، ایران از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر ... فعالیت‌های ... و فک دریای خزر شده است.


80
... رشد فعالیت های تجارت ... امنیت دریای خزر باعث رشد فعالیت های تجارت دریایی در گیلان شده است ...


679
سواحل دریای خزر در استان های گیلان ... به دلیل رشد فعالیت های ... اتخاذ شده است. ...


359
آنها تجارت دریایی در خزر ... واقع شده‌است و حوزه فعالیت ... است. گیلان در رشته‌های ...


404
... های بین‌المللی خزر، با اشاره به ضعف ساختاری سازمان شانگهای از نقش ناچیز این کشور در حل ...


124
... منطقه شده است، از ... در دریای خزر. الف) فعالیت ... دریایی مناسب فعالیت های ...


433
... ، دریای گیلان، دریای خزر ... دریای خزر که در سال‏های گذشته ... شده است. در حال ...


747
... (نمونه موردی سواحل دریای خزر) ... در این تحقیق سعی شده است ... تجارت ویا فعالیت های ...


853
... برآورد شده‌است. ... دریایی ... فعالیت‌های نفتی خود در ... می شده است. ... دریای خزر ...


502
... برآورد شده‌است. ... دریایی ... فعالیت‌های نفتی خود در ... می شده است. ... دریای خزر ...


481
... روسیه در دریای خزر است. ... فعالیت های کنونی در ... منابع و امنیت ملی باعث می ...


986
... است. دریای خزر محصور در ... های زیادی متوسل شده است. ... های دریایی خزر، در ...


252
دریای خزر،بزرگترین منابع شناخته شده ای است که در ... دریای خزر در بخش های ... امنیت ملی باعث ...


466
... در دریای‌خزر است. در ... در سال‌های اخیر، باعث ... امسال در مورد امنیت دریایی ...


565
... پادگانه‌های دریایی و سخا، در کرانه ... گزارش شده‌است. در عین شوری ... • دریای خزر ...


681
در خزر، سیاست، نفت و سیاست به امنیت گره خورده‌اند! پیچش نفت و سیاست بر مدار امنیت. ... کرده است.


405
تامین امنیت سواحل دریای خزر با ... نقطه از سواحل خزر در استان‌های ... استفاده کرده است. ...


672
... فك در دریای خزر گزارش شده كه ... از فك خزر، فعالیت‌های بیش ... استان گیلان در حال انجام است.


755
... در فعالیت های ... دریای خزر د) منابع دریایی ... تن نفت در دریای خزر رها شده است. ...