521
چكيده. اين تحقيق به بررسي رابطه اقلام تعهدي اختياري و محافظه­كاري حسابداري در بازار سرمايه ...


683
در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز به دست آمده و وجوه نقد ...


348
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی نقش اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري در پيش ‌بيني ...


576
از‌این‌رو در این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات مورد بررسی ...


693
اقلام تعهدی اختیاری و غیر ... در این مقاله سعی شده مفاهیم مربوط به اقلام تعهدی.


261
بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت سود از مدل‌های اقلام تعهدی اختیاری برای کشف و ...


439
هدف این تحقیق فراهم ساختن شواهد تجربی درباره تفسیر منطقی یا خام بودن محتوای اطلاعاتی اقلام ...


882
اجزای اختیاری اقلام تعهدی :عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت می تواند کنترلهایی روی آنها ...


599
مقالات حاوی کلیدواژه "اقلام تعهدی غیر اختیاری". کلیدواژه های هم استفاده: اقلام تعهدی ...


718
کلیدواژه ها = اقلام تعهدی غیر اختیاری. تعداد مقالات: 3: 1 ...


646
اهرم مالی و اظهارنظر حسابرس با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوس داشت، یعنی با افزایش اهرم ...


307
ایران - تهران -نیایش غرب - جنت آباد شمالی - گلستان شرقی - جنب خشکشویی - پلاک 84 تلفکس : 44844705 - 88051341 ...


534
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی نقش اقلام تعهدي اختياري در مديريت سود شركت هاي ...


84
به دلیل اهمیت اقلام تعهدی اختیاری در فرآیند گزارشدهی و تأثیرپذیری بازده سها م ا ز ای ن اقلام ...


901
در این راستا، از دو معیار مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود بر مبنای ...


215
مدیران سعی دارند با استفاده از اختیار خود و انعطاف پذیری ناشی از بکارگیری استانداردهای ...


313
پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری . 4.


154
دو مدل رگرسیون ols و logit برای بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری و اثر تخصص ...


511
هدف این پژوهش بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری است. انتظار می‏رود که با ...


105
موضوع پینشهادی پایان نامه: بررسی رابطه رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری