304
... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است ...


475
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


158
... و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


711
... افزایی نیروی دریایی ارتش ... دفاعی کشور در عرصه‌ دریا ... و بازدارندگی دفاعی کشور ...


395
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


517
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


167
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل ... نیروی دریایی ارتش است . ... کشور در دریا ...


714
... مردم دارد مایه افتخار ماست/سربازان خدوم ناجا وظیفه دارند امنیت کشور ... نیروی انتظامی ... و ...


348
... ارتش با هم‌افزایی و هم ... نیروی دریایی ارتش در ... اقتدار و بازدارندگی ...


411
... فزاینده نیروی دریایی ارتش ایران در آب‌های بین‌المللی را نشانه اقتدار در ... و دفاع مقدس ...


197
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل ... نیروی دریایی ارتش است . ... کشور در دریا ...


238
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


569
... مردم دارد مایه افتخار ماست/سربازان خدوم ناجا وظیفه دارند امنیت کشور ... نیروی انتظامی ... و ...


950
... ارتش با هم‌افزایی و هم ... نیروی دریایی ارتش در ... اقتدار و بازدارندگی ...


877
... فزاینده نیروی دریایی ارتش ایران در آب‌های بین‌المللی را نشانه اقتدار در ... و دفاع مقدس ...


109
... و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ... است و ...


272
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


674
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل ... دریایی ارتش، اقتدار و ... هم در حال مهار است ...


398
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


553
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل ... دریایی ارتش، اقتدار و ... هم در حال مهار است ...