537
... و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


574
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


408
... و بازدارندگی دفاعی کشور ... در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است ...


533
... افزایی نیروی دریایی ارتش ... دفاعی کشور در عرصه‌ دریا ... و بازدارندگی دفاعی کشور ...


688
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


92
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ...


723
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


662
... مبین به نقل از معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در ... است و می‌توانم ...


451
... دریایی ارتش، اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه ی دریا را محصول وحدت، هماهنگی و هم ...


932
... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه ی دریا را محصول وحدت، هماهنگی و هم افزایی نیروی ...


499
... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه ی دریا را محصول وحدت، هماهنگی و هم افزایی نیروی ...


398
اقتدار دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی نیروی دریایی ارتش است ... و بازدارندگی دفاعی ...


366
... دریایی ارتش، اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه ی دریا را محصول وحدت، هماهنگی و هم ...


783
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل ... نیروی دریایی ارتش است . ... کشور در دریا ...


958
ابطال انتخابات شهریار، صباشهر، باغستان و فردوسیه در ... بیشتر است /تخلفات در انتخابات ...


636
... ارتش با هم‌افزایی و هم ... نیروی دریایی ارتش در ... اقتدار و بازدارندگی ...


4
... و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ... است و ...


607
نکاتی در مورد ثبت ... صلح‌آمیزترین کشور ... در این روز مرا بر روزه گرفتن و اقامه نماز یاری کن و ...


266
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


124
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...