930
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


126
... دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت، هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ... و ...


116
... وحدت نیروی دریایی ارتش ... در بیانیه‌ای اقتدار و ... و بازدارندگی دفاعی کشور را ...


894
... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است ...


348
... و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


491
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است


476
... افزایی نیروی دریایی ارتش ... دفاعی کشور در عرصه‌ دریا ... و بازدارندگی دفاعی کشور ...


217
... ای اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است.


821
... افزایی نیروی دریایی ارتش ... کشور را در عرصه‌ دریا ... و بازدارندگی دفاعی کشور ...


274
... و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در بخشی از این بیانیه آمده است: ... و تسهیلات نوروزی در ...


209
... و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در بخشی از این بیانیه آمده است: ... و تسهیلات نوروزی در ...


186
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


171
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ...


930
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


804
... دریایی ارتش، اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه ی دریا را محصول وحدت، هماهنگی و هم ...


525
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل ... نیروی دریایی ارتش است . ... کشور در دریا ...


875
... و بازدارندگی دفاعی کشور ... در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است ...


755
... و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ... است و ...


62
گروه های امداد و تسهیلات نوروزی در ... صنفی مربوط به تالارها و باغ تالارها بوده است ...


368
... نیروی دریایی، حضور این نیرو در آب‌های دوردست و بین‌المللی را نشانه اقتدار و ... دریایی ...