206
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


259
... و بازدارندگی دفاعی کشور ... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است .


8
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا ...


8
... نیروی دریایی ارتش است . ... در دریا حاصل هم افزایی ... و بازدارندگی دفاعی کشور ...


639
... نیروی دریایی ارتش، اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه ی دریا را محصول وحدت ...


701
نیروی دریایی ارتش، اقتدار و ... دفاعی کشور در دریا حاصل ... و هم‌افزایی نیروی ...


715
... و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی ...


97
... و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی ...


989
... افزایی نیروی دریایی ارتش ... و بازدارندگی دفاعی کشور ... دریا حاصل هماهنگی و هم ...


460
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی ...


564
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی ...


355
... نیروی دریایی ارتش ... و بازدارندگی دفاعی کشور ... اقتدار کشور در دریا حاصل ...


783
... نیروی دریایی ارتش در آب های دور دست و بین المللی را نشانه اقتدار و ... دفاعی و انتظامی


844
... نیروی دریایی ارتش با هم ... و بازدارندگی دفاعی ... در عرصه دریا با همت و هم ...


929
توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی ...


348
... حضور نیروی دریایی ارتش در آب های دور دست و بین المللی را نشانه اقتدار و ... کشور; علی ...


842
... کشور در دریا حاصل هم ... و بازدارندگی دفاعی کشور ... هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ...


748
... نیروی دریایی ارتش با هم ... اقتدار و بازدارندگی ... در عرصه دریا با همت و هم ...


224
... نیروی دریایی، حضور نیروی دریای ارتش در آب های دور دست و بین المللی را نشانه اقتدار و ...


592
... نیروی دریایی ارتش در ... ارتش با هم افزایی و ... اقتدار و بازدارندگی ...