964
سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیداری از دفتر برنامه انکشاف تحصیلات عالی بانک جهانی ...