781
«تاریخ» نویسی با چشمان بسته و وجدان خفته نقدی بر جلد دوم «افغانستان در پنج قرن اخیر» اثر میر ...


100
کتاب افغانستان درپنج قرن اخیر یک کاستی چشمگیرمثل تاریخ غبار از نظر شکل هم دارد و آن فقدان ...


177
افغانستان در پنج قرن ... افغانستان در پنج قرن اخیر . افغانستان در پنج قرن اخیر .


310
افغانستان در پنچ قرن اخیر ( جلد اول has 9 ratings and 2 reviews. افغانستان در پنج قرن اخير، يكي از كتب ...


769
افغانستان در پنج قرن اخير، يكي از كتب بسيار ارزنده و معتبر تاريخي است كه ... مطالب اخیر » ...


262
افغانستان در پنج قرن اخير, Volume 1 افغانستان در پنج قرن ...


749
نویسنده : فرهنگ - محمدصدیق ویراستار : شریعتی - محمد ابراهیم محل نشر : تهران تاریخ نشر : ۱۳۸۱/۰۵ ...


332
افغانستان درپنج قرن اخیر افغانستان در پنج قرن اخر گذشته افغانستان پایگاه ...


947
افغانستان درپنج قرن اخیر بحرن انتخابات در افغانستان / عبدالله: کرزای مسئول است


585
تاریخ‌دان و مؤلف دو جلد تاریخ «افغانستان در پنج قرن اخیر ... افغانستان در پنج قرن اخیر;


600
تاریخ‌دان و مؤلف دو جلد تاریخ «افغانستان در پنج قرن اخیر ... افغانستان در پنج قرن اخیر;


139
ناتسناغفا رصتخم يسايس خيرات هدازحابصم رقاب دمحم ديس باتفآ ياهشهوژپ زكرم :رشان يسابع ديحو ...


282
محمد صدیق فرهنګ is the author of افغانستان در پنچ قرن اخیر ( جلد اول (2.78 avg rating, 9 ratings, 2 reviews, published 1380 ...


276
اردوی ملی افغانستان ارتش رسمی جمهوری اسلامی افغانستان که شامل نیرو های هوای و زمینی و بخشی ...


885
افغانستان در قرن ... این رویدادها ۲۰ سال اخیر هنوز رابطه ... افغانستان درپنج قرن اخیر ...


794
افغانستان (در وهله ... در مسیر تاریخ، دانلود کتاب میر غلام محمد غبار، کتاب تاریخ قرن اخیر ...


364
کتب تاریخی چون "افغانستان درپنج قرن اخیر"و"تاریخ تحلیلی افغانستان" باین مسئله اشاره دارند ...


311
میرمحمد صدیق فرهنگ. افغانستان درپنج قرن اخیر. چاپ نزدهم، تهران 1385. به دیگران بفرستید


722
3 .فرهنگ، میر محمدصدیق، افغانستان درپنج قرن اخیر، جلد اول، ص 6


276
... نیز در کتاب "افغانستان درپنج قرن اخیر" به آن ... قرن اخیر ... افغانستان در قرن بیستم ...