753
کتاب افغانستان درپنج قرن اخیر یک کاستی چشمگیرمثل تاریخ غبار از نظر شکل هم دارد و آن فقدان ...


450
«تاریخ» نویسی با چشمان بسته و وجدان خفته نقدی بر جلد دوم «افغانستان در پنج قرن اخیر» اثر میر ...


784
افغانستان در پنج قرن ... افغانستان در پنج قرن اخیر . افغانستان در پنج قرن اخیر .


333
افغانستان در پنج قرن اخير، يكي از كتب بسيار ارزنده و معتبر تاريخي است كه ... مطالب اخیر » ...


170
افغانستان درپنج قرن اخیر افغانستان در پنج قرن اخر گذشته افغانستان پایگاه ...


423
افغانستان در پنچ قرن اخیر ( جلد اول has 6 ratings and 2 reviews. افغانستان در پنج قرن اخير، يكي از كتب ...


25
افغانستان در پنج قرن اخير, Volume 1 افغانستان در پنج قرن ...


967
افغانستان درپنج قرن اخیر تصادف جاده ای مرگبار در افغانستان / دستکم 73 تن کشته شدند


658
افغانستان در پنج قرن اخیر . ... سیاسی و اجتماعی افغانستان در پنج قرن اخیر تا سال 1352ه.ش ...


92
افغانستان در پنچ قرن اخیر ( جلد اول has 6 ratings and 2 reviews. افغانستان در پنج قرن اخير، يكي از كتب ...


896
محمد صدیق فرهنګ is the author of افغانستان در پنچ قرن اخیر ( جلد سوم (4.50 avg rating, 4 ratings, 0 reviews ...


493
افغانستان در قرن ... این رویدادها ۲۰ سال اخیر هنوز رابطه ... افغانستان درپنج قرن اخیر ...


265
ناتسناغفا رصتخم يسايس خيرات هدازحابصم رقاب دمحم ديس باتفآ ياهشهوژپ زكرم :رشان يسابع ديحو ...


622
کتب تاریخی چون "افغانستان درپنج قرن اخیر"و"تاریخ تحلیلی افغانستان" باین مسئله اشاره دارند ...


560
تاریخ‌دان و مؤلف دو جلد تاریخ «افغانستان در پنج قرن اخیر ... افغانستان در پنج قرن اخیر;


339
3 .فرهنگ، میر محمدصدیق، افغانستان درپنج قرن اخیر، جلد اول، ص 6


628
... نیز در کتاب "افغانستان درپنج قرن اخیر" به آن ... قرن اخیر ... افغانستان در قرن بیستم ...


904
محمد صدیق فرهنگ در جلد نخست کتاب افغانستان درپنج قرن اخیر، او را امیر« مستبد با کفایت ...


561
2-میرمحمدصدیق فرهنگ،افغانستان درپنج قرن اخیر،ج1،ص103،انتشارات وفایی،قم چاپ دوم 1374. 3-همان ص104


372
محمدصدیق فرهنگ در جلد نخست افغانستان درپنج قرن اخیر، او را امیر« مستبد با کفایت» خوانده است.