803
نام درس: طراحی (1) (2) وطراحي حركت و كارگاه انيميشن (1) (2) مواد مصرفی. تجهیزات. 1. کاغذ طراحی a 1, a 2, a 3


577
061184 مديرکل مديريت و بهره برداري oa3494 120-2-45ماشين كاراكسترودر45 oa3496 25 - كمك كاراكسترودر- كمك متصدي